Her tjenes oljerikdommen

Tekst: Nina M. Nedrebø (jusstudent, 1. studieår)   Foto: Matthew Aslett

«Oljefondet bryter med retningslinjene for ansvarlig næringsliv», står det i en rapport fra OECD utgitt i 2013. Et eksempel er Vest-Sahara, som regnes som okkupert, da Marokko fratar saharawiene suvereniteten og rettighetene de har krav på etter FN-pakten. Er det etisk riktig at penger som går til Oljefondet finansierer selskapers tilstedeværelse i Vest-Sahara?

Statens Pensjonsfond utland ble opprettet i 1990 etter vedtak fra Stortinget under navnet Statens Petroleumsfond. Fondet ble siden kjent som Oljefondet. Formålet med investeringene er å gi en inntektsstrøm etter oljeproduksjonen tar slutt.[1] Etikkrådet for Statens Pensjonsfond utland, på sin side, gir tilrådninger til Finansdepartementet i samsvar med etiske normer for ansvarlig næringsliv. Etikkrådet tilråder angående Oljefondets investeringer på grunnlag av klasevåpen, kjernevåpen, antipersonell landminer, grove brudd på menneskerettigheter, alvorlig miljøskade, alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt, grov korrupsjon, og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.[2]

Det norske oljeeventyret startet med funnet av Ekofisk, et petroleumsfelt sør på kontinentalsokkelen i Nordsjøen oppdaget i 1969. Siden 1990-tallet har Oljefondet fått tilrådninger om å trekke seg ut av Myanmar, Palestina, og Vest-Sahara. I 2011 valgte Oljefondet også å trekke seg ut av Myanmar, og firmaet Dongfeng Motor Group Co Ltd., fordi Etikkrådet gav en tilrådning om å avslutte investeringer som var med på å finansiere salg av militært materiell til Myanmar. Oljefondet har også trukket investeringer ut fra Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. i 2009 og 2013 etter tilrådninger grunnet utbygging av israelske bosetninger på Vestbredden.

Vest-SaharaFolkeretten forbyr ethvert land å utvide sitt territorium militært. Likevel ble Vest-Sahara i 1975 invadert av Marokko og Mauritania, like etter at Spania overgav protektoratet tidligere kalt Spanish Sahara til de to landene. De tre partene, Spania, Marokko, og Mauritania underskrev samme år på Madrid-akkordene i et dokument som tillot Marokko og Mauritania å innta Vest-Sahara. Marokkos konge Hassan II sendte etter dette 350 000 soldater inn i landet, i strid med FNs Sikkerhetsråds resolusjoner.

Konsekvensen var at omtrent halvparten av landets befolkning flyktet til Tindouf i sørvestlige Algerie. Barn, kvinner og menn blir slått, lemlestet og voldtatt i Vest-Sahara i dag. FNs spesialrapportør for tortur besøkte territoriet i 2012 og rapporterte at «tortur og mishandling ble brukt for å tvinge frem uttalelser. De protesterende ble utsatt for overveldende bruk av makt fra Marokkos offisielle politi.» I 2012 reiste Johnny Håvik og to andre medlemmer av ungdomsutvalget i Industri Energi, samt 18 andre norske organisasjoner til Vest-Sahara.[3] Håvik skriver: «Vi ble umiddelbart satt under overvåkning i Vest-Sahara.»[4] Hver dag brytes menneskerettigheter mot den saharawiske befolkningen.

Første artikkel annet punkt av FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale, og kulturelle rettigheter gjør klart at «alle folk kan for å fremme sine egne formål og fritt råde over sine naturrikdommer og -forekomster, dog uten å tilsidesette forpliktelser som følger av internasjonalt økonomisk samarbeid, basert på prinsippet om gjensidig nytte, og folkerettens regler. Ikke i noe tilfelle må et folk bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag.» Opinionen i den Internasjonale Rettsdomstol i Haag av 16. oktober 1975 konstituerte at saharawiske folk har selvråderett over forvaltningen av sine naturressurser. Til tross for dette har flere selskaper utvunnet naturressurser fra Vest-Saharas kyst.[5]  Det utvinnes fosfat og hentes fisk fra kysten i havet, og det letes etter olje og gass.

I 2005 fikk Finansdepartementet tilrådning fra Etikkrådet om å avslutte Oljefondets investeringer i Kerr-McGee fordi det amerikanske oljeselskapet drev lete- og kartleggingsvirksomhet utenfor Vest-Sahara. Finansdepartementet tok Etikkrådets tilrådning til følge og Norges Bank ble 29. april 2005 gitt instruks om at Kerr-McGee skulle trekkes ut av Oljefondets investeringer. Finansdepartementets beslutning om at nedsalget var blitt gjennomført, ble offentliggjort 6. juni 2005.[2] I dokumentet står det: «Selskapet drev, ved sitt datterselskap Kerr-McGee du Maroc Ltd., lete- og kartleggingsvirksomhet knyttet til mulige olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Av de grunner som fremkommer i tilrådningen om uttrekk, vurderte Etikkrådet disse aktivitetene å være i strid med de etiske retningslinjenes punkt 4.4 siste kulepunkt «andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.»»[1]

Flere selskaper har forsøkt å inngå uetiske avtaler med marokkanske selskaper. Siemens forsøkte i 2012 å inngå avtale med det marokkanske selskapet Nareva holding for å bygge 22 vindmøller i det okkuperte Vest-Sahara, og ble etter dette bedt om å trekke ut investeringene av den saharawiske opprørsbevegelsen Polisario, som mente det brøt med internasjonal lov.[6] Lederen i Etikkrådet, Ola Mestad, mistenker at Total, ett av selskapene i Oljefondet, fortsatt driver letevirksomhet utenfor Vest-Sahara. Olje og gass er ikke funnet enda, men letevirksomheten av hensyn til etiske retningslinjer i Oljefondet er feil. I en artikkel fra NRK fra 13. juni 2013 står det at «Oljefondets etikkråd mener det er sannsynlig at oljeselskapet Totals leting etter olje utenfor Vest-Sahara er i strid med etikkreglene for Statens pensjonsfond utland.» Enda Ola Mestad forteller at «Etikkrådet er kjent med denne virksomheten utenfor Vest-Sahara, og den er veldig lik virksomhet som vi har utelukket andre selskaper på grunn av», sier han til NRK at det ville være for lang saksbehandlingstid å undersøke dette nærmere.

På Oljefondets hjemmeside, opplyses det at 62 664 607 kroner er investert i fire selskaper i «Marokko». Det vises ikke til klare skillelinjer mellom Marokko, og okkuperte Vest-Sahara. Selskapene heter Banque Centrale Populaire, Doujja Promotion Groupe Addoha SA, Managem, og Maroc Telecom SA.[7] Douja Promotion Groupe og Maroc Telecom opererer, etter opplysninger fra egne hjemmesider, i Vest-Saharas hovedstad Laayoune.[8] Det betyr at Oljefondet fortsatt investerer i selskaper som driver virksomhet i okkuperte Vest-Sahara. Flere år har gått siden de ble bedt om å trekke ut investeringer fra selskapet Kerr-McGee du Maroc av etiske grunner i 2006.

«Det skulle bare mangle at Norge ikke tjener penger på framtidens menneskerettighetsbrudd», skriver Emil Erstad, leder i KrFU, i en kommentar utgitt i desember 2012 på KrFUs hjemmesider. «Jo, Oljefondet – vårt felles pensjonsfond – tjener i dette tilfellet penger på å investere i noe som har vist seg å inneholde drap, voldtekter og tortur», sier han og understreker at det er uetisk. «Mer makt til Etikkrådet for Statens Pensjonsfond», konkluderer han.

Oljefondet investerer i selskaper med forbindelser til de marokkanske myndighetene som driver aktiviteter i Laayoune, i okkuperte Vest-Sahara, selv om Norges linje mot Vest-Sahara i 2007 ble å innføre sanksjoner på næringslivsengasjement der, og å oppfordre andre land til det samme. Utenriksdepartementets utgangspunkt ble at «Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.» Om skattepengene til Statens Pensjonsfond utland går til å investere på slike uetiske vis, vil disse investeringene stride mot internasjonal lov, opinionen i den internasjonale rettsdomstol, og Norges linje fra 2007. Etikkrådets rolle burde i så fall være å sette ett eneste stort spørsmålstegn ved Oljefondets etiske spilleregler.

Oljefondet har ikke villet kommentere innholdet i artikkelen.


[1] Oljefond, (Hjemmeside, Store Norske Leksikon) http://snl.no/oljefond

[3] «United Nothing,» (Hefte, Arbeidernes Ungdomsfylking, Changemaker, FO-studentene, Fremskrittspartiets Ungdom, Industri Energis Ungdomsutvalg, KFUK-KFUM Global, Kristelig Folkepartis Ungdom, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Målungdom, Norsk Studentorganisasjon, PRESS, Rød Ungdom, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Unge Høyre, Unge Venstre) http://www.vest-sahara.no/files/dated/2013-02-27/united_nothing_2013_150ppi.pdf

[4] «En Reise til Okkuperte Vest-Sahara,» (Hefte, Industri Energi) http://www.vest-sahara.no/files/dated/2012-11-14/hefte_havik_2012.pdf

[5] “Advisory Opinion of 16 October 1975,” (Hjemmeside, International Court of Justice) http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=

[6] “Polisario rejects Siemens’ claim to be developing South Africa,” (Artikkel, Newstime Africa) http://www.newstimeafrica.com/archives/25104

[7] Norwegian Bank Investment Management Investments,” (Statens Pensjonsfond utland). http://www.nbim.no/en/Investments/holdings-/holdings-and-voting/

[8] » Liste des agences  – Agadir, Guelmim, Laayoune, Taroudant,» (Maroc Telecom). (http://www.iam.ma/agences/Pages/Agencesparregion.aspx?Ville=Agadir)

«Doujja Promotion Groupe Addoha SA, (http://www.noodls.com/view/13BB97841CB4B78879A3951DCED86B74167B7818?5934xxx1392059933#sthash.rTGxo3TU.dpuf.

Reklamer
Publisert i Fag, Innhold, Uncategorized | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Nye medlemmer og muligheter

Tekst: Sebastian Mæhlum, leder Congregatio Forensis   Foto: Agnete Nummedal

På sedvanlig vis startet vi i Congregatio Forensis året med å være til stede i fadderuken. Her er vi opptatt av å gi de nye studentene et innblikk i hvordan vi driver som forening, gjennom å holde presentasjon av foreningen og ved å stille med den beste standen på «Runden». I år stilte vi på runden med gavekort til tre studenter som meldte seg inn som medlemmer i Congregatio Forensis.
De heldige som ble trukket ut til et 1000-kroners gavekort fra Per Magnussen Bokhandel var Audun, Malin og Tomas. Vi håper at gavekortet vil komme godt med, og at dere får gleden av å delta på alle våre arrangementer i studietiden dere har foran dere!

Våre nye medlemmer og heldige gavekortvinnere er (f.v.) Malin, Tomas og Audun. Her sammen med CF-leder Sebastian Mæhlum.

Våre nye medlemmer og heldige gavekortvinnere er (f.v.) Malin, Tomas og Audun. Her sammen med CF-leder Sebastian Mæhlum.

Byens billigste og triveligste bokhandel holder til fem minutters gange fra Domus Nova. Sjekk ut deres nettside ord.no eller Facebook-side for å holde deg oppdatert!

Husk også å holde deg oppdatert på hva som skjer i foreningen vår ved å like oss på Facebook eller ved å laste ned vår app (tilgjengelig i både Android og iOS).

God helg!

Publisert i Congregatio Forensis, Foreninger, Studentforening | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Juridisk Mesterskap i Fotball 2014

Tekst: Erik Styren, JIK     Foto: JIK

På de olympiske lekers åpningsdag ble det avholdt et minst like prestisjefullt arrangement i Vallhall. Over 200 jusstudenter fylte en av landets største fotballhaller i kampen om å bli det beste juslaget i landet.

Tradisjonen tro inviterte Jusstudentenes Idrettsklubb og advokatfirmaet CLP til Juridisk Mesterskap i Fotball, hvor spillesugne jusstudenter fikk vist frem det ypperste av balltalent fakultetene har å by på. Man skulle tro at lange dager på lesesalen legger en demper på fysisk form og fotballferdighet hos den typiske jusstudent, men det var lite som vitnet om det lørdag ettermiddag.

I herreklassen gikk Team Frede ubeseiret gjennom gruppespillet, og tok seg til finalen etter overbevisende kamper i sluttspillet. På motsatt banehalvdel stod De ufravikelige, men også disse kom til kort mot Team Frede som dermed kunne kysse årets vandrepokal.

På damesiden vant sponsorlaget Subway for andre året på rad. JIK jentefotball imponerte med både en andre- og tredjeplass i turneringen, og seiler opp som storfavoritt til neste års turnering.

Kvelden ble avsluttet på Baroque, hvor de mindre talentfulle fotballspillerne fikk vist alternative ferdigheter til langt på natt. For å løfte stemningen ytterligere trakk hovedsponsoren CLP et vilkårlig gutte- og jentelag, som blir sendt til England for å overvære gulljagende Liverpool mot Tottenham.

JIK-fotball og CLP vil det med det takke alle jusstudenter for glitrende innsats, og vi gleder oss allerede til neste år.

Vinnerlaget, Subway

Vinnerlaget, Subway

Publisert i Arrangement, Foreninger, Innhold, JIK | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Ekteskap på tvers av landegrensene – et vakuum av plikter uten rettigheter

Tekst: Silje Haukdal, familiegruppa hos Juss-Buss    Foto: Juss-Buss

Silje

I Norge kan skilte utlendinger som gifter seg dømmes til fengsel med hjemmel i bigamiforbudet. Årsaken til dette er at skilsmisseattester fra utlandet ofte ikke anses gyldige i Norge.

Dokumenter fra en rekke land i Afrika og Asia har liten eller ingen troverdighet i Norge fordi den norske stat anser det som sannsynlig at de er falske. På skatteetatens hjemmeside finnes en lang liste over land hvor dette særlig er tilfellet. Av land som er listet opp er blant annet Eritrea, Etiopia, Gambia, Somalia, Afghanistan, Filippinene, Pakistan, Irak og Vietnam. Dette er land hvor størsteparten av innvandrerne til Norge kommer fra.

Årsaken til at Norge praktiserer strenge regler er innvandringspolitiske hensyn, og for å hindre tvangsekteskap. Juss-Buss ser at de strenge kravene til dokumentasjon kan få urettferdige og alvorlige konsekvenser i enkeltsaker. Et eksempel er en sak hvor en kvinne ikke får familieinnvandring, med den enkle og eneste begrunnelsen fra Fylkesmannen om at skilsmissepapirer fra Somalia generelt ikke har notoritet i Norge.

Kvinnen er samboer med en mann med norsk statsborgerskap, og paret har tre barn sammen. Familien oppfyller alle de øvrige kravene til familieinnvandring, men kvinnen ble, i forbindelse med en tidligere søknad om asyl i Norge, registrert som gift.  Så lenge kvinnen er registrert gift i Norge, må en skilsmisse godkjennes av Fylkesmannen. Den tidligere ektemannen i Somalia er ikke å få tak i, og kvinnen har ingen mulighet til å bevise at ekteskapet er oppløst. Om hun gifter seg på nytt i Norge, vil ekteskapet i beste fall bli underkjent etter bigamibestemmelsen, og i verste fall risikerer hun fengsel i 4 år.

I vurderingen av om en skal anerkjenne en utenlandsk skilsmisse, ser fylkesmennene, eventuelt Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er klageorgan, på hvordan UDI og utenlandsstasjonen vurderer dokumentene. Begrunnelsen for at somaliske ekteskapsattester og skilsmissedokumenter ikke har notoritet i Norge, er at Somalia siden 1991 ikke har hatt noen sentral myndighet som utsteder offentlige dokumenter. Som nevnt tidligere gjelder ikke dette bare Somalia, men en rekke andre land.

I samtale med Bufdir ble det nevnt at de særlig ser problemet med den strenge praktiseringen i forbindelse med at filippinske kvinner, som har giftet seg med en norsk statsborger på Filippinene, ikke får anerkjent det nye ekteskapet i Norge dersom kvinnene tidligere har vært gift på Filipinene. Kvinnene har dokumenter på at ekteskapet er oppløst som følge av at tidligere ektemann er død, men heller ikke dødsattestene har notoritet i Norge.

At et ekteskap er gyldig inngått i ett land, ikke godtas som gyldig i et annet land blir på fagspråket kalt «haltende ekteskap». Haltende ekteskap er uheldig av flere grunner. Partene har behov for å innrette seg på at man er gift, blant annet av hensynet til barn født under ekteskapet, at det får konsekvenser for arv, underholdskrav og sosiale ytelser.

Juss-Buss har forståelse for at det stilles strenge krav til bevis for å anerkjenne utenlandske ekteskap og skilsmisser, men vi erfarer at den strenge praktiseringen får utfall som er svært urettferdig for den enkelte. Fylkesmannens begrunnelse for avslaget på den somaliske kvinnens søknad om anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse, betyr at kvinnen aldri kan få familieinnvandring med sin mann og sine barn. Retten til familieliv er lovhjemlet i EMK art. 8. At et inngrep i retten til familieliv begrunnes i at skilsmisseattester fra det konkrete landet generelt er falske, og at det ikke er noe kvinnen kan gjøre for å få søknaden godkjent, er ikke holdbart.

 

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Advokatbladet.

Publisert i Fag, Foreninger, Innhold, Juss-Buss | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

JURK søker seksuelt trakasserte!

Tekst: Hanna Rummelhoff, JURK

Høsten 2013 startet Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) et nytt rettspolitisk prosjekt.  Gjennom vår saksbehandling har vi sett en økning i antall saker som omhandler seksuell trakassering. Vi ser på dette som et skritt i riktig retning. Det rettslige vernet gir på langt nær god nok beskyttelse, og de færreste som utsettes for seksuell trakassering får hjelpen de trenger for å bukte med problemet. 

Seksuell trakassering skjer på alle samfunnsområder. Det forekommer hyppig på områder som er preget av et overordnet/underordnet forhold. Som eksempel kan nevnes universitet- og høyskolesektoren der man har sett eksempler på veiledere som utnytter sin maktposisjon overfor stipendiatene. Det er imidlertid minst like vanlig at seksuell trakassering av medarbeider er tilfellet.

Slik rettstilstanden er i dag, er en tur til domstolene eneste mulighet for å få avklart hvorvidt seksuell trakassering har funnet sted. Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO) kan bare være behjelpelige med å stadfeste om arbeidsgiver eller organisasjonen har gjort nok for å forbygge og forhindre at seksuell trakassering finner sted. Dette er en liten trøst for de som rammes av seksuell trakassering.

Riktignok følger det av forbudet mot seksuell trakassering at arbeidsgiver eller annen ansvarlig, skal ha utarbeidet en handlingsplan for håndtering av situasjoner der en person mener seg utsatt for seksuell trakassering. Denne handlingsplanen er ikke alltid like effektiv i møte med virkeligheten. Mange som opplever å bli trakassert velger derfor å håndtere situasjonen selv. En løsning kan være å slutte i jobben.

De kvinnene som tar kontakt med JURK ønsker gjerne en oppklaring i hva den rettslige situasjonen på området er. Etter å ha presentert det fine forbudet mot seksuell trakassering, stadfestet utgangspunktet som er at «det etter norsk lov er forbudt å seksuelt trakassere noen», kommer den mindre hyggelige delen av presentasjonen: Du må til domstolene for å få bekreftet at du faktisk har blitt seksuelt trakassert. Dersom de tror på deg, kan du få erstatning for ubehagelighetene du har blitt utsatt for.

Det er stygt å beskylde noen for seksuell trakassering mener lovgiver. Styggere enn å beskylde noen for å være rasist! Det er derfor domstolene må avgjøre om personen som mener seg utsatt for seksuell trakassering snakker sant.

Hvis personen ikke ønsker å føre saken inn i rettsapparatet, er det som om trakasseringen ikke har funnet sted. Situasjonen forblir uavklart; den som seksuelt trakasserer har beskyldningen hengende over seg, og den som mener seg utsatt for seksuell trakassering får finne en måte å bearbeide problemene sine på selv.

Den rettslige situasjonen på området oppmuntrer ikke den som er utsatt for seksuell trakassering til å ta opp problemene og å finne en løsning på situasjonen. Derfor mener JURK at det er viktig at samfunnet legger et godt grunnlag for å løfte problemet til overflaten. Temaet «seksuell trakassering» må gjøres mindre tabubelagt. Det må diskuteres og debatteres slik at man kan komme frem til mulige veier videre nå som lovgiver har sagt sitt. Dersom samfunnet åpner opp for problemet, vil mye av jobben være gjort.

JURK søker derfor seksuelt trakasserte. Vi ønsker å kartlegge og klarlegge problemet, og bidra så godt vi kan til å komme frem til en god løsning i den enkeltes tilfelle.

 

Hva kan JURK hjelpe seksuelt trakasserte med:

  • Bidra til at problemet tas opp til samfunnsdebatt.
  • Hjelpe seksuelt trakasserte til å hjelpe andre i samme situasjon. Ved at seksuelt trakasserte tar kontakt med oss, får vi kartlagt problemet, og får en innsikt i problemstillingen som vi kan bruke til å arbeide opp mot myndighetene. Drømmen er at seksuelt trakasserte i fremtiden vil få et reelt rettslig vern.

JURK kan også gi seksuelt trakasserte et substitutt for det manglende rettslige vernet ved å:

  • Gi informasjon om hvilke rettigheter du har som seksuelt trakassert
  • Skrive brev til arbeidsgiver, samt bistå i møter med arbeidsgiver/ansvarlig for å forsøke å komme frem til en god løsning på problemet
  • Henvise til noen som kan hjelpe!
Publisert i Fag, Foreninger, Innhold, JURK | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Kjærlighetsuken

Tekst: Agnieszka Owczarz   Illustrasjoner: JURK

JURK

JURK jobber ut mot befolkningen med rettighetsinformasjon rundt samboerskap. Vi opplever ofte gjennom saksbehandling at samboere ikke er opplyst om deres rettigheter,eller snarer mangelen på rettigheter etter loven. Dette skal vi endre. Vi vil at du skal kunne planlegge fremtiden din, og ikke komme dårligere ut enn de som velger ekteskap.

Finn ut hvordan ved å gå inn på vår facebookside eller bli med på våre gratis arrangement i kjærlighetsuken (07-14 februar). Arrangementene er åpne for alle.

LuftOgKjærlighet

Program for kjærlighetsuken:
07.02.14 og 10.02.14 kl.11.00-13.00 – Stand på Blindern (Frederikke)
Utdeling av brosjyrer/samboeravtaler

13.02.14 kl.18.00-23.00 Foredrag og Fest Chateau Neuf
Utdeling informasjon/foredrag om samboernes rettigheter/kjærlighetsfest

14.02.14 kl.15.00-17.00 – Stand på Eidsvoll plass
Utdeling av brosjyrer/samboeravtaler/gratis kaffe og boller

Publisert i Arrangement, JURK | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

PACTA stiller med orakel i neste nummer

Brenner du inne med spørsmål om livet på jussen som du ikke vil eller tør stille høylytt? Enten det er spørsmål vedrørende sosiale kutymer eller akademiske utfordringer, så kan du få dem besvart i neste nummer av PACTA. Dette er et forum for forundringer du ikke ønsker å ta med til Infosenteret – så skyt fra hofta! Send inn til pacta@forensis.no innen 1. Mars.

Publisert i Congregatio Forensis, PACTA, Redaksjonen | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar